Riccardo Simonetti, Fashion Week – Kilian Kerner

Foto: M. Rädel

Riccardo Simonetti

Michael Michalsky & Riccardo Simonetti vereint

von